sazerac

sazerac

absinthe, rye, sugar, peychauds, lemon